TPE Vekil Yönetmelik Dosyası


Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 


 

Amaç ve 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, sınai hak mevzuatı kapsamındaki konularda, ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve yürütülmesi bakımından Enstitü nezdinde temsil yetkisine sahip olacak patent ve marka vekillerinin niteliklerini, yeterlilik sınavlarının yapılması ile sicile kayıtlarının esas ve usüllerini düzenlemektir.

 


 

DayanakMadde 2 — Bu Yönetmelik; 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 


 

TanımlarMadde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

 


 

a) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,b) Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu,c) Patent Vekili: Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent başvurusu sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek kişileri,d) Marka Vekili: Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka başvurusu sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek kişileri,e) Aday: Patent ve Marka vekilliği yeterlik sınavına başvuran gerçek kişileri,f) Sınav: Enstitü tarafından yapılacak, marka ve patent vekilleri yeterlik sınavını,g) Sicil: Enstitü tarafından ayrı ayrı tutulacak olan patent vekilleri ve marka vekilleri sicilini,

ifade eder.

Sınav

Madde 4 — Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip olacak patent ve marka vekilleri yeterlilik sınavı Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihte iki yılda bir kez yapılır.

 


 

Adaylarda Aranan NiteliklerMadde 5 — Patent ve marka vekilliği yeterlilik sınavına başvuracak adayların, aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:a) Türk vatandaşı olmak,b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak,c) Türkiye'de ikamet etmek,d) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak,

e) En az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun olmak.

 


 

Sınav Ön Hazırlık KomisyonuMadde 6 — Sınav hazırlık çalışmaları, Enstitü Başkanlığı'nca görevlendirilen, en az üç kişilik "Sınav Ön Hazırlık Komisyonu"nca yürütülür.

Bu komisyon, sınav için süresinde yapılan başvuruları inceler. Adaylarda aranan koşulların varolup olmadığını, sınav tarihinden en az on gün önce tespit ederek, sınava katılacakların listesini düzenler, Enstitü Başkanlığı'na verir.

Sınavın DuyurulmasıMadde 7 —Sınava katılma şartları, adaylardan istenecek belgeler, sınav tarihi, sınav başvuru ücreti, sınav konuları, son başvuru tarihi ve başvuru yeri, sınavın başlama tarihinden en az altmış gün önce Resmî Gazete'de ilan edilir.

Başvuru ve kayıt süresinin, sınavın başlama tarihinden en az on gün önce tamamlanacak şekilde tespiti esastır.

Başvuruda İstenecek BelgelerMadde 8 —Sınava katılmak isteyen adaylar; başvuru dilekçeleri ile başvuruda istenecek belgeleri, ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, gösterilen adrese teslim etmek zorundadırlar. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuruda istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 


 

a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği,b) En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da öğrenimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğini kabul eden belgenin aslı veya noter onaylı örneği,c) Özgeçmiş,d) Dört adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf,e) Sınav başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı.

Komisyon, sınava kabul edilecek adaylar için fotoğraflı sınava giriş belgesi düzenler. Sınav giriş belgeleri adaylara gönderilir.

Sınavın Şekli ve KonularMadde 9 — Yazılı sınav, patent ve marka vekilleri için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde yapılır:

 


 

a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar,b) Sınai mülkiyet ile ilgili uluslararası anlaşmalar,

c) Sınai mülkiyet ile ilgili seçilmiş bir konuda yazılı kompozisyon.

 


 

Sınav Kurullarının OluşumuMadde 10 — Sınavın yapılması ve değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek üzere patent vekilleri yeterlik sınavı ve marka vekilleri yeterlik sınavı için, en az beşer kişiden oluşan iki ayrı sınav kurulu oluşturulur.

Kurul üyeleri; Enstitü Başkanınca, Enstitü içinden en az daire başkanı düzeyinde olmak üzere belirlenir. Bu kurulların en az bir üyesinin Hukuk Müşaviri olması zorunludur.

 


 

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 11 — Sınav sonuçları, sınav kurulları tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. En az 70 puan alan aday vekillik yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılır.

 


 

Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtirazMadde 12 — Sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde Enstitü tarafından açıklanır. Sonuçlar adaylara posta ile gönderilir.

Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Enstitüye yapılır. Sınav kurulu, itirazın intikalinden itibaren en geç otuz gün içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucu ilgilisine yazılı olarak bildirir.

Sicile KayıtMadde 13 —Sınavda başarılı olan adaylar;

 


 

a) İkametgah belgesini,b) Adli sicil kaydını,c) Fiil ehliyetine sahip bulunduğuna dair sağlık raporunu,d) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığına ilişkin poliçenin aslı veya noter onaylı örneğini,e) Vergi mükellefiyet durumunu gösterir sicil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini,f) Tüzel kişi vekiller, vekil olan ortaklarından birinin ortaklığına dair vergi dairesince veya ticaret sicil memurluğunca onaylı belgeyi veya tüzel kişilik adına hareket eden vekilin, bu tüzel kişilik ile yapmış olduğu hizmet sözleşmesi, ücret bordrosu ve sigorta bildirgesi ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren yetkili organca alınmış kararın aslı veya noter onaylı örneğini,g) Tüzel kişilerin ve gerçek kişilerin vekillik hizmetleri ile uğraştığını gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneğini,h) Tüzel kişiliğe ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneğini,i) Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek vekillik sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge aslını,j) Vekilin noter onaylı imza örneğini,k) Yazışma adresini,noksansız olarak Enstitüye verdikten sonra Enstitüce tutulan Vekiller Siciline kaydedilir.Gerçek kişi vekillerin, gerçek usülde vergi mükellefi olmaları zorunludur.

Sicil kayıtlarının, başlangıç tarihi birinci fıkrada belirtilen belgelerin Enstitü'ye tam olarak verildiği tarih, bitiş tarihi ise mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihidir.

Sicil YenilemeMadde 14 — Sicil kayıtlarının yenilenmesi için aşağıda belirtilen belgeler noksansız olarak Enstitüye verilir:

 


 

a) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığına ilişkin poliçesinin aslı veya noter onaylı örneği,b) Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek vekillik sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı,c) Adli sicil kaydı,d) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre istenen belgeler veya noter onaylı suretlerin örneği.Adres değişikliği talep eden vekiller, yeni adreslerinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alacakları vergi mükellefiyet durumunu gösterir sicil belgesinin aslını veya noter onaylı örneğini Enstitüye vermek zorundadır. Vekillerin durumlarında meydana gelen her türlü değişiklik en geç on gün içinde Enstitüye bildirilir.

Sicil kaydı yenilenmeyen vekilin, Enstitüde işlem yapma yetkisi sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınır.

 


 

Enstitü Nezdinde Vekillik Yapma

Madde 15 — Enstitü nezdinde sadece vekil sicil kaydına kaydedilmiş vekiller işlem yapabilir. Herhangi bir başvuruda vekil sicil kaydında adı olmayan vekil atanmış ise, bu başvuru ile ilgili işlemler doğrudan başvuru sahibine tebliğ edilir. Yabancı başvuru sahiplerince vekil sicil kaydında yer almayan vekil atanmış olması halinde ise başvuru belgesi doğrudan başvuru sahibine iade edilmekle birlikte vekil listesinde yer alan yeni bir vekil atayabilmeleri için kendilerine iki ay süre verilir.,

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 16 —14/4/1995 tarihli ve 22258 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, sicil yenileme veya ilk kez sicil kayıt için müracaat etmiş bulunanların henüz sonuçlanmamış kayıt işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu şekilde müracaatları bulunanlara eksik evraklarını tamamlamaları için iki ay süre verilir.

 


 

Vekiller siciline kayıtlı olup, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde istenen belgeleri eksik olan vekiller, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde eksik belgelerini tamamlarlar. Bu süre içinde eksik belgelerini tamamlamayan vekillerin Enstitüde işlem yapma yetkileri eksik belgeler tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Eksik belgelerin tamamlanması işleri, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yerine getirilir.Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.