Bağımlı İstem
Bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içeren, bağımsız isteme atıfta bulunulan, korunması istenilen ilave özellikleri belirtilen birden fazla olabilen istem(ler)

Bağımsız İstem
Buluşun asıl unsurlarını yönelik hazırlanmış başka bir isteme atıfat bulunmayan istem

Başvuru Dilekçesi
Patent, tasarım, marka başvurusu için hazırlanmış dilekçe

Başvuru Harcı
Türk Patent Enstitüsüne patent marka patent başvurularının yapılması aşamasında ödenen resmi harç

Başvuru Numarası
Türk Patent Enstitüsü tarafından patent, marka, tasarım başvurularına verilen resmi numara

Başvuru Sahibi
Marka, patent, tasarım başvurusunu yapan gerçek ya da tüzel kişi

Başvuru Sicil Numarası
Türk Patent Enstitüsü tarafından patent, marka, tasarım başvurularına verilen takip numarası

Başvurunun Geri Çekilmesi
TPE ye yapılan başvurunun hak sahibinin isteğiyle geri çekilmesidir

Belge Düzenleme
Tescil belgesi almaya hak kazanan patent, marka, tasarım başvuruları ile ilgili olarak resmi kurum tarafından basılı bir dokümanın düzenlenmesi

Belge Harcı
Belge kararını müteakip ödenen resmi harç

Belge Kararı
Patent, marka, tasarım başvurularında başvurunun tescil belgesi alamya hak kazandığını bilidiren resmi yazı

Belge Ücreti
Belge harcı ile aynı

Benzer Marka
Orta zekaya sahip bir tüketici tarafından ayırt edilemiyecek kadar benzer olan markadır

Benzerlik
Birbiri ile aşikar olarak benzerlik durumudur. İki ürün arasında aynı unsur ve fonksiyonellik olması, aynı formasyonda oluşturulması gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır

Benzerlik Derecesi
İki ürünün birbirine benzer yanlarının % olarak oranıdır. İki ürün ya da işaret arasında karışıklığa yol açacak kadar benzerse, bu yüzedesel oranlar göz önüne alınmamaktadır

Bilgi Verme Yükümlülüğü
Her bir resmi kurumun, ilgili kanun maddesine dayanarak, gerektiğinde konuyla ilgili bilgi verme yükümlülüğünü ifade etmektedir

Bilirkişi
Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre, ehlivukuf

Birinci İnceleme
Patent başvurularında ilk inceleme aşaması

Bitki Türleri
Ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllendikleri zaman üreyebilen akraba bitkilerden oluşan biyolojik topluluk

Bitki Türleri Başvurusu
Geliştirilen yeni çeşidin ıslahçısının haklarının korunabilmesi ve bahsedilen yeni çeşidin kullanımının kısıtlanması için, bu bitki çeşidinin fyd test sonuçları ve çeşit özelliklerini belirten evraklarla beraber Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na yapılan başvuru

Biyoteknolojik Buluş
Canlı doku ve hücrelerini kullanarak yapılan yeni kültürlerle oluşturulan buluşlar

Biyoteknolojik Materyal
canlı doku ve hücrelerini kullanarak yapılan kültürle oluşturulan materyallerdir

Bölgesel Başvuru
Belirli sayıda ülkenin üyesi olduğu patent, marka, tasarım alanında merkezi başvuru yapmaya olanak veren sistem. (EPC, PCT, CTM vb.)

Bölünmüş Başvuru
Genelde buluşu bütünlüğü olmayan bir patent başvurusundan türemiş, buluş bütünlüğünü ihlal eden kısımları içeren ve ana başvuru ile aynı başvuru tarihine sahip olan türev patent başvurularıdır

Botanik Sınıflandırma
Bitkilerin, sistematiğe göre sınıflandırılması (familya, tür, cins gibi)

Bülten
Resmi kurumca marka, patent, tasarım başvurularının aylık olarak yayımlandığı duyuru

Bülten Yayın Sayfası
Bültende başvuruya ait bilgilerin yer aldığı sayfa

Bülten Yayın Tarihi
Başvurunun bültende yayınlandığı tarih

Buluş
Aşina olmayan, yeni, faydalı ve uygulamaya koyulmuş unsur ya da süreç

Buluş Basamağı
Bir buluşun teknikte uzman bir kişiye aşina olmaması

Buluş Başlığı
Buluşu tanımlayan kısa ve öz başlık

Buluş Bütünlüğü
Bir patent başvurusunun sadece bir buluşa konu olması

Buluş Sahibi
Buluşu ortaya çıkaran gerçek kişi