İcra
Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme

İctihat
Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç

İhlal
Devlet tarafından belirli süreliğine patent sahibine verilen tekel hakkına aykırı davranışta bulunulması, patent sahibinin izni olmaksızın patentin koruma kapsamı içine girilmesidir

İhtar - İhtarname
Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi. (patent, marka ve tasarım)

İhtisas Mahkemesi
Fikri ve sınai mülkiyet davalarına bakmakla görevli ve yetkili olan mahkemelerdir.

İhtiyati Tedbir
Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan önlem

İktibas
Alıntı yapmak

İlaç Patentleri
Bir özel veya tüzel kişi tarafından bulunmuş/geliştirilmiş ilaç için patent başvurusu yapılması suretiyle patent kanunlarından yararlanılarak 20 yıl süre ile ilacın tekel hakkının elde edilmesidir

İlan
Patent/f. model başvurusunun resmi kuruma dosyalanmasından belli bir süre sonra her ay düzenli olarak yayınlanan resmi patent bülteninde kamu bilgisine sunulmasıdır

İlan - İlan Tarihi
Patent/f. model başvurusunun resmi kuruma dosyalanmasından belli bir süre sonra her ay düzenli olarak yayınlanan resmi patent bülteninde kamu bilgisine sunulduğu tarihtir

İnceleme
Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönünde yapılan detaylı değerlendirmedir

İnceleme Otoritesi
Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönünde yapılan inceleme işlemini gerçekleştiren resmi patent ofisidir

İnceleme Raporu
Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönünde bir inceleme uzmanı tarafından ortaya konulan detaylı değerlendirme raporudur

İnceleme Uzmanı
Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönündeki inceleme işlemini gerçekleştirmekle görevli kişidir

İncelemeli Patent
Patent başvurusunun incelenmesi sonucunda patentlenebilirlik kriterlerine sahip olduğunun belirlenmesi durumunda patent sahibine başvuru tarihinden itibaren 20 yıllık koruma sağlayan patent sistemidir
İncelemesiz Patent
Patent başvurusunun inceleme işlemi gerçekleştirilmeksizin belge alması sonucunda patent sahibine başvuru tarihinden itibaren 7 yıllık koruma sağlayan patent sistemidir

İnhisari
Süreli Devir

İnhisari Hak
Gerçek veya tüzel kişiye patent konusu ürün üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma yetkisini veren tekel hakkıdır

İnhisari Lisans
Patent sahibi tarafından, yalnızca tek bir gerçek veya tüzel kişiye patent konusu ürün üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma yetkisi vermek üzere patent sahibi ile lisans sahibi arasında yapılan yazılı anlaşmadır. İnhisari lisans, lisan sahibinin patent sahibi ile aynı haklara sahip olmasını sağlamakta olup, belli süreliğine patent devri olarak düşünülebilir

İnhisari Olmayan Lisans
Patent sahibi tarafından, bir veya birden fazla gerçek/tüzel kişiye patent üzerindeki tekel hakkının sınırlı olarak verilmesini sağlayan taraflar arasındaki yazılı anlaşmadır

İnovasyon
Verimliliği, etkililiği veya rekabet avantajını artırmak veya iyileştirmek amacıyla yeni bir ürünün, prosesin veya hizmetin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması süreci

İntikal
Geçiş, devir, nakil

İptal Davası
Patentlenebilirlik kriterlerine sahip olmadığı gerekçesiyle bir patenti geçersiz hale getirmek amacıyla üçüncü kişiler tarafından açılan hukuk davasıdır

İşçi Buluşları
Bir özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuk ilişkisi gereği, başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişinin yapmış olduğu buluş

İstem
Patent başvurularında ardıl olarak numaralandırılmış, tek cümleden teşkil, teknik terimler yoluyla buluşun koruma kapsamını (sınırlarını) ortaya koyan talep ya da talepler bütünü

İstem Daraltılması
Patent başvurularında istem yoluyla talep edilen buluşun koruma kapsamının sınırlandırılması
İstem Yorumlama
Patent başvurularında buluşun koruma kapsamını istem(ler) yoluyla belirleme

İtiraz
Bültenden yayınlanan buluşlara yeni olmadığına dair gerekçeler göstererek itirazda bulunulmasıdır

İtiraza Karşı Savunma
Başvuruya gelen itiraza karşı gerekçeli görüşler sunularak cevap yazılmasıdır

İtiraz-İtiraz Süresi
Patent ve Faydalı Model başvurularına belli süreçler içinde itiraz edilmesidir