Kanıt
Patent/Faydalı Modelin yeni olmadığına dair İtirazda kullanılacak bilgi belgeler

Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan ve kanun değerinde olan karar. Yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya Anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir

Kanuni Tekel
Patent/Faydalı Model başvurusu ile piyasalarda tekel oluşturulmasıdır

Karar
Patent/Faydalı Modelin belge almasına karar verilmesi

Karşı Görüş
Patent/Faydalı Model itiraz gelmesi durumunda karşı tarafa verilen cevaptır

Karşılıklılık İlkesi
Bir ülkenin; kendi vatandaşlarına diğer ülkede belirli konularda hak tanınması halinde; buna karşılık olmak üzere, anılan diğer ülkenin vatandaşlarına benzer hakları tanıması veya ulusal muamele ilkesini uygulaması karşılıklılık ilkesi olarak tanımlanmaktadır

Kimyasal Patent - Buluş
İlaç ve kimyasal buluşların sadece patent başvurusu yapılarak koruma altına alınmasıdır
Kısmi Devir
Marka tescillerinde emtiaların, tasarım tescillerinde tasarımların bir kısmının başkalarına devir edilmesidir.

Kısmi Hak Telebi
Tescilli Markanın ürün ve hizmet sınıflarından bir veya bir kaçı için talepte bulunulmasıdır
Kısmi Hükümsüzlük
Patent sahibinin,patent isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak, buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verimesi durumu

Kısmi Red
Tescil talebinde bulunulan emtiaların veya tasarımların resmi kurum tarafından kabul edilmemesidir.

Kısmi Yenileme
Tasarım tescil belgesi kapsamında yer alan birkaç tasarımın yenileme işleminin yapılmasıdır.KKGM
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü kısaltması

Koruma Alanı (Kapsamı)
Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı, buluş konusunu açıklayan tarifnamenin bir parçası olan istem veya istemler ile belirlenir

Kullanım Belgesi
Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından düzenlenen Enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi

Kullanım Hakkı
Patent sahibinin izni doğrultusunda taraflarca imzalanan akit ile patentin kullanım hakkının Kişi/Şahıslara verilmesidir

Kullanım Zorunluluğu
Bir buluşun bir ülkede patent almasını takiben belli bir süre içerisinde, genellikle 3 yıl, üretim, ithalat, satış yolu ile kullanıma konu olması gerekliliği. Kullanımın olmaması patentin iptal edilmesine ya da çoğu ülkede zorunlu lisansa konu olmasına neden olur

Kullanma Zorunluluğu
Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişinin patentle korunan buluşu kullanmak zorunluluğu. Türk Patent Hukukunda kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilmelidir

Küresel Rekabet
Globalleşmeyle ortaya çıkan ve dünyada herhangi yerindeki firmaların Pazar bulmak için birbiri ile yapmış olduğu rekabet