Madrid Protokolü
Tek bir başvuru ile birçok ülkede markaların tescili için uluslararası anlaşma

Maliyet Tablosu
Bir işlemin başlangıcından sonuçlanıncaya kadar gerçekleşecek olası maaliyetlerin toplamını gösteren tablo

Marj
Alınan değer ile karşılığında ödenecek değer arasındaki fark

Marka
Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir

Marka Araştırması
Yapılacak marka başvurusundan önce olası itiraz ve red kararlarının önüne geçebilmek için yapılan benzer marka araştırması

Marka Birleştirme
Birleşme marka sahibi işletmenin başka bir işletmeyle birleşmesi durumunda , markanın yeni işletme adına geçirilmesine markanın birleşmesi denir

Marka Devri
Hak sahibinin marka üstündeki hak ve yetkilerini firmadan bağımsız olarak 3. bir şahıs veya şahıslara vermesidir

Marka Hakkı İhlali
Marka tescili ile elde edilmiş olan hakka 3. şahıs tarafından herhangi bir şekilde tecavüz edilmesi

Marka İzleme
Tescilli olan markalara, benzer markaların bültenlerde tespitini yaparak benzer başvuruların tescil edilmesini engelleyen takip sistemidir.

Marka Vekili
Fikri ve sınai mülkiyet ofisi nezdinde Marka konularını kapsayan işleri yapmaya yetkili olan kimse

Marka Vekillik Sınavı
Türk Patent Enstitüsü tarafından iki yılda bir düzenlenen marka vekilliği yeterlilik sınavı
Mekanik Buluş
Kuvvetlerin tesiri altındaki cisimler alanında yapılmış buluş

Mekanizma - Makina
Teferuatlı olamayan basıt yapıdaki mekanik yapı

Mekatronik
Mekatronik, makine, elektronik, yazılım ve kontrol sistemleri teknolojilerine dayanan yeni bir bilim dalı

Menşe
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer

Menşe Adı
Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde üretilen ürünün belirleyici işaretidir.

Menşe Şehadetnamesi
Köken Belgesi

Mevzuat
Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü

Mikrobiyolojik Bilgi
Ürünün mikrobiyolojik özelliklerini açıklayıcı teknik bilgi

Milli Muamele
Birliğe dahil Devlet vatandaşları, diğer bir (taraf) Devlette ikametgahı yada müessesesi bulunmasa dahi, sınai mülkiyet konusunda o Devletin vatandaşlarına tanıdığı haklardan yararlanma olanağına sahiptirMisyon
Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul ya da kurumMücbir Sebep
Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı bir işlemin ya da ödemenin süresi içersinde yerine getirilmesini olanaksız kılan beklenmedik olaylar ve şartlar

Mücbir Sebep Talebi
Bir işlemin ya da ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesini olanaksız kılan beklenmedik olaylar ve şartlar nedeniyle oluşan olumsuz durumun giderilmesi amacıyla yetkili otoriteye yapılan talep
Mülkiyet Hakkı
Kişinin kanunlar çerçevesinde ve kamu yararıyla sınırlı olmak üzere, maliki olduğu şey üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisi

Münferit Yurtdışı Başvurusu
Herhangi bir ülkeye ya da ülkelere herhangi bir toplu başvuru ya da tescil sistemden bağımsız olarak yapılan başvuru

Müteselsilen Sorumluluk
Birden çok borçlunun, borçtan her birinin ayrı ayrı tamamından sorumluluğu

Müvekkil
Vekiller tarafından işlemleri yürütülen tüzel ve gerçek kişiler.