Paris Antlaşması - Sözleşmesi
Sınai mülkiyetin himayesine yönelik 20.Mart.1883 tarihli temel uluslararası sözleşme
Patent
Bir devlet tarafından buluş yapana buluşunu ifşa etmesi karşılığında belirli bir süre için verilen ve başkalarının buluşu üretmesini, satmasını, satış için teklifte bulunmasını ve ithal etmesini engelleyen münhasır hak

Patent Alınamayacak Buluşlar
Konusu kamu düzeni ya da genel ahlaka aykırı olan ya da kanunda patent verilemeyeceği açıkça belirtilen buluşlar (bitki türleri, bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri vb.)

Patent Araştırması
Bir buluş ya da patent başvurusu ile ilgili bilgi edinilme çabası ya da belirli bir teknik alanda belirli bir buluşa ilişkin patent içi ya da dışı literatürde benzer buluşların ortaya çıkarılması ve karşılaştırılması çalışması
Patent Başvurusunun Faydalı Modele Dönüşümü
Kanunda belirtilen süreler dahilinde patent başvurusunun faydalı model başvurusu olarak devam edilmesi için resmi patent başvurusuna istek bulunulması. Türk Patent Kanununda araştıma raporu geliş tarihinden itibaren altı ay içerisinde bu talep yapılmalıdır

Patent Bölünmezliği
Patent başvurusu veya patent üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa bile, bunların devri veya üzerinde bir hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir

Patent Bülteni
Patent başvurularının içeriğinin kamunun bilgisine sunulduğu bülten

Patent Esasları
Yenilik, Buluş Basamağı ve Sanayiye uygulanabilirliğe kriterleri

Patent Gaspı
Patent istemeye hakkı olmayan bir kişinin asıl patent isteme hakkına sahip olan kişinin haklarını ihlal ederek patent haklarına sahipmiş gibi resmi ofisten patent isteme talebinde bulunması

Patent Hak Sahibi
Patentle temsil edilen hakkın sahibi

Patent Hakkı
Patent verilmesi suretiyle elde edilen münhasır hak

Patent Hakkı Devri
Patent üzerindeki hakların patent sahibi tarafından yapılan bir irade beyanı ile bir başka kişi ya da kişlere aktarılması

Patent Hükümsüzlüğü
Buluşun patent verilebilirlik şartlarına haiz olmaması, açık ya da tam olarak tanımlanmamış olması, tarifname kapsamının aşılmış olmasının tespit edilmesi ya da kanunda belirtilen diğer durumlar nedeniyle patentin hükümsüz kılnması

Patent İhlali
Patent tarafından verilen hakların üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesi

Patent İşbirliği Anlaşması
1970 Patent işbirliği anlaşması 1970’de imzalanan her bir sözleşmeci devlette buluşların korunması amacıyla patent başvurularının merkezi olarak yapılmasına olanak sağlayan bir sistem

Patent İsteme Hakkı
Buluşu yapanın ya da haleflerinin sahip oldukları kanunen tanınan hak

Patent Kriterleri
Yenilik, Buluş Basamağı ve Sanayiye uygulanabilirliğe işaret etmektedir

Patent Numarası
Patent tescil kararı çıktıktan sonra resmi otorite tarafından verilen numara

Patent Ön Araştırması
Patent başvurusu yapılmadan önce belirli bir teknik alanda patent ya da patent dışı literatürde buluşa benzer dokümanaları tespit etmek amacıyla yapılan araştırma

Patent Pending (Patentin Hakları Başlamış)
Patent tescil kararı kesinleşmemiş patent ofisinde bekleyen patent başvuruları

Patent Savaşları
İki ya da daha fazla ülke arasında ya da firmalar arasında meydana gelen patent yoluyla pazarda üstünlük elde edilme çabası

Patent Sicilleri
Patent veya faydalı model başvurusunun ne zaman kim tarafından yapıldığı, üzerinde haciz rehin gibi hangi işlemlerin olduğu, başvurunun son durmu gibi bilgilerin kayıt edildiği resmi evraktır

Patent Sınıfları
bir patent başvurusunu yenilik ve buluş basamağı kriterlerine göre değerlendirmek ve yayınlanmış patent dokümanlarına ulaşmak amacıyla, patent ofisleri, potansiyel buluş sahipleri, araştırma ve geliştirme birimleri, teknolojinin gelişimi veya uygulanmasıyla ilgili birimler ve diğer kullanıcılar açısından, patent dökümanlarının tek ve aynı şekilde sınıflandırılması amacı ile oluşturulmuş Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification-IPC) kullanılmaktadır

Patent Stratejileri
Buluşun patent başvurusundan önce değerlendirmeye alınarak tescil işlemlerine ne zaman başlanacağının ve başvuruya konu olan buluşun korunmak istenilen ürün olup olmadığının tespit edilmesi

Patent Uzmanı
patent/ faydalı modele konu olan buluşun koruma kapsamının belirlenmesini sağlayan ve başvuru için gerekli olan tarifname takımını hazırlayarak ilgili resmi kuruma başvurunun yapılması, başvuru sonrasında dosyanın takibi ve bununla ilgili olarak buluş sahibinin bilgilendirilmesi ve gerekli durumlarda yönlendirilmesi işlemlerini gerçekleştiren kişidir

Patent ve Marka Vekilliği
Marka,coğrafi işaret,endüstriyel tasarım,patent,faydalı model ve entegre devre topoğrafyaları konularında danışmanlık yapma ve bu konularda ilgili kişileri, Enstitü nezdinde temsil etme, gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkisine sahip olan sicile kayıtlı gerçek veya tüzel kişi

Patent Vekillik Sınavı
Türk Patent Enstitüsü tarafından iki yılda bir düzenlenen patent vekilliği yeterlilik sınavıPatent Verilemeyecek Buluşlar
Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan, bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirme usulleri ile ilgili buluşlar

Patent Verilemeyecek Konular
Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; edebiyat ve sanat seserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri ve buluş niteliği taşımayan konular patent verilerek korunamaz

Patentin Hükümsüzlüğü
Patent konusunun, patentlenebilirlik şartlarına sahip olmadığının tespit edilmesi durmunda; buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığının ispat edilmesi durumunda;patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip bulunmadığını ispat edilmesi durumunda patentin hükümsüz sayılmasına karar verililebilir.

Patentlenebilirlik
Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur

Patentlenebilirlik Kriterleri
Yenilik, sanayiye uygulanabilirlik ve tekniğin bilinen durumunun aşılmasıdır

PATSIS
Patent stratejilerine dayalı bir Ar-Ge sistemidir.

PEM (Patent ve Marka Vekilleri Birliği - Derneği)
Patent ve marka vekilleri derneği