Saatli Evrak
Başvurunun resmi kuruma giriş tarihini ve saatini gösteren resmi evrak.

Sanayiye Uygulanabilirlik
Buluşun, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması

Satır Numaraları
Başvuru tarifnamesinde satırların sol tarafında, beş satırda bir yer alan ve beşer beşer artarak satır sayısını gösteren numaralar

Savunma
Marka, Patent, Tasarım başvurularına gelen itirazlara verilen karşı görüş.

Sehven
Yanlışlıkla

Serbest Buluş
İşçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti dışında gerçekleştirdiği buluş
Sınai Haklar
Marka, Patent, Tasarım vb. konularda tescil yoluyla elde edilen yasal haklar

Sınai Mülkiyet
Sınai Mülkiyet, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi hak

Sınıflandırma
Marka, patent ve tasarımların araştırma ve tescil sürecinde kolaylık ve uyum sağlamak için, uluslar arası düzeyde tek ve aynı şekilde sınıflara ayrılması

Sistem Tercihi - Sistem Tercihi Yayını
Araştırma raporunun, başvuru sahibine tebliğinden itibaren üç aylık süre içerisinde, başvuru sahibinin incelemeli veya incelemesiz patent sistemlerinden birini tercih ederek TPE'ye bildirmesi- Başvuru sahibinin sistem tercihinin TPE tarafından bültende ilan edilmesi

Sözleşmeye Dayalı Lisans
Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkının, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olması

SPC (Supplementary Protection Certificate)
Ürünü kullanım iznini beklerken süre kaybının bir sonucu olarak, farmasötik veya bitki patentlerinin sürelerinde patent koruma süresinin bitimini takiben koruma süresinde uzatmaya olanak sağlayan bir sertifika

Stratejik Ortak
İki teşebbüs arasında bir ya da daha fazla sözleşme ile kurulmuş işbirliği ittifakı