Tam Hak Talebi
İşverenin, hizmet buluşuna ilişkin tüm haklara sahip olma talebi

Tanınmış Marka
Tanınmış marka, mal veya hizmetlerle ilgili korumanın sağlanacağı alanda, markanın tanıtımı sonucunda kazanılan toplumun ilgili kesimi tarafından, sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre için değil bu çevre dışında o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinen marka

Tarifname
Patent ve faydalı model başvurularına konu olan buluşun ve endüstriyel tasarım başvurularına konu olan ürünün özelliklerinin tarif edildiği belge

Tarifnamenin Açıklığı
Buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılması

Tasarım Konusu
Tasarım başvurularında tescile konu ürünlerin adı.

Tasarım Tescili
Tasarım başvurusunu takiben şekli inceleme, sicile kayıt, yayın ve itiraz aşamaları sonucunda tasarımın kanunen koruma altına alınması

Tasarımcı
Korumaya konu tasarımı tasarlayan gerçek kişi.

Tasnif Sınıfı
Patent başvurularının ait oldukları teknik alanlara göre yer aldıkları uluslararası sınıflar
Tebliğ
Duyurma, bildirme, haber verme

Tecavüzün Belirlenmesi Yöntemi
Patentten doğan hakkın tecavüze uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için; istemlerin anlam ve kapsamının yorumlanması ve yorumlanan istemlerin suçlanan ürünle karşılaştırılması olmak üzere iki aşamadan oluşan yöntem

Tekel Hakkı
Patent hakkından doğan ve teknik bir soruna getirilen çözümün bilgilerinin kamuyla paylaşılması karşılığında sahibine belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere, üçüncü kişileri buluş konusu ürünü üretmekten, kullanmaktan, satmaktan ve ithal etmekten men etme hakkı

Tekniğin Bilinen Durum
Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı yada sözlü tanıtım,kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerin toplamı
Tekniğin bilinen durumunun Aşılması
Buluşun, ilgili olduğu teknik alanlardaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleştirilmesi

Teknoprofil
Firmaların üretimlerini veya üretim yöntemlerini rekabetçi bir hale getirebilmeleri için faliyet gösterdikleri alandaki teknolojik durumlarını görmelerini sağlayan teknoloji araştırması

Telif Hakları
Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesi. Orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkı

Tescil
Patent, marka, tasarım başvurularını resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme veya onamaTescilli Marka
Şirketlerin isimlerini, ürünlerini ve hizmetlerini diğer şirketlerden farklı kılmak ve korumak için kullandığı bir semboldür

Tespit Davası
Haksız rekabet olduğunda kişinin haklarına tecavüz edildiğinde söz konusu haksızlığın tespiti ve ortaya çıkarılmasını sağlayan davadır

Test Numunesi
Fyd testlerinin yapılabilmesi için gerekli olan, bakanlıkça belirlenen en alt sertifikalı sınıftaki tohumluğun türler bazındaki asgari çimlenme standartına sahip bitki materyali

Teşvik
Ulusal ve uluslararası alanda marka, patent ve tasarım tescilinin yaygınlaştırılması, kişilerin başvuru yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması için çeşitli kurumlarca sağlanan desteklerdir.

Teyit
Doğrulamak, gerçeklemek

Tohumluk
Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan vegetatif ve generatif bitki kısımları

Topluluk Markası (CTM - Community Trademark)
Tek bir başvuru ile Avrupa Topluluğu’na üye 15 ülkede marka tescili yapılmasına olanak sağlayan sistem

Topluluk Tasarımı (CTM - Community Trademark)
Tek bir başvuru ile Avrupa Topluluğu’na üye 15 ülkede tasarım tescili yapılmasına olanak sağlayan sistem

TPE
Türk Patent Enstitüsünün kanuna dayalı kısaltması

TPE No
Türk Patent Enstitüsü tarafından patent, marka, tasarım başvurularına verilen resmi numaraTriadic Patentler
Aynı başvuru sahibi veya buluş sahibi tarafında yapılmış aynı buluş için Avrupa Patent Ofisi (EPO), Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Japon Patent Ofisine (JPO) dosyalanmış eşdeğer patentler serisi

TRIPS
Fikri Mülkiyetin birçok şekli için minimum standartlar oluşturan Dünya Ticaret Örgütü tarafından yürütülen uluslararası anlaşma

TTSM
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi ( fyd testlerinin yapıldığı mercii)

Türk Patent Enstitüsü
Türkiye’de Sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli kamu kuruluşuTüzel Kişi
Hukuk bakımından tek bir kişi sayılan birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan, tek bir kişi sayılan varlık.